ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

     ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา  ปีที่  14  ฉบับที่  2  (กรกฎาคม - ธันวาคม  2563)  โดยสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์  http://human.bsrun.bsru.ac.th/ejournal/index.php  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณศิริขวัญ  ปิ่นเพชรสวรรค์  โทรศัพท์  02-473-7000  ต่อ  2073  และ  081-657-4023