ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓