“สติ” รากฐานมั่นคงชีวิต สร้างสุขภาวะทางใจ

 

โดย Panjawara Boonsrangsom
เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม  Team Content www.thaihealth.or.th
พระเมธีวชิโรดม หรือที่รู้จักกันในนามปากกา “ว.วชิรเมธี” เป็นพระนักคิด นักเขียน นักวิชาการผู้ถ่ายทอดธรรมะให้เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกวัย และนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ท่านมีผลงานสําคัญ คือ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อ “ธรรมะติดปีก” ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องธรรมะให้น่าสนใจ ด้วยการใช้ ถ้อยคําเรียบง่าย ใกล้ตัว จนกลายเป็นหนังสือยอดนิยมในช่วงหนึ่ง และถูกนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน พระเมธีวชิโรดม จําพรรษา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน บ้านสันป่าเหียง ตําบลห้วยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ด้วยการเขียนหนังสือและการประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของชีวิต ผ่านการจัดหลักสูตรภาวนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามแนวทางอานาปานสติของพระพุทธองค์ ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย และมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์อีกด้วย โดยโครงการสําคัญที่เป็นที่รู้จัก คือ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเข้าปีที่ 9 แล้ว และหลังจากจบโครงการในแต่ละรอบ จะมีการติดตามผลเด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเด็กดี มีจิตอาสาสูง เพราะได้รับการฝึกฝน และอบรมธรรมะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาร่วมเดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   https://bit.ly/2H6F1Ld