3 สถานที่ควรเลี่ยง

หลังผ่อนคลายมาตรการระยะต่างๆแล้ว โอกาสเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรเลี่ยง 3 สถานที่ ดังต่อไปนี้    สถานที่แออัด    สถานที่สัมผัสใกล้ชิด    สถานที่แคบและปิด
ถ้าเลี่ยงไม่ได้  ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลานะคะ

ข้อมูลจาก :  กรมควบคุมโรค