มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ คนรุ่นใหม่หัวใจไร้ควัน

มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ มารวมตัวอยู่กันเป็นจำนวนมาก ถ้าเราสามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ จะส่งผลดีมหาศาลในอนาคต

“เยาวชนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น อายุเริ่มสูบน้อยลง โดยกลุ่มอายุ 19 - 24 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากร้อยละ 20.2 เพิ่มเป็นร้อยละ 20.4 ในปี 2560 โดยปัจจัยที่ทำให้นักสูบอายุน้อยลง มาจากอุตสาหกรรมยาสูบใช้สื่อออนไลน์ ทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย” เป็นข้อมูลจาก “นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์” คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3kyzknF