รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดซื้อเข้าหอสมุดครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดซื้อเข้าหอสมุดครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ตัวแทนจำหน่าย
1. ISBN : 9781949443448
ชื่อเรื่อง : Uses and Risks of Business Chatbots
ชื่อผู้แต่ง : Tania Peitzker
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2394583
EBSCO
2. ISBN : 9781000727982

ชื่อเรื่อง : Quality Management Systems
ชื่อผู้แต่ง : Tricker, Ray
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2280241

EBSCO
3. ISBN : 9783035736816
ชื่อเรื่อง : Semiconductor Materials and Technology
ชื่อผู้แต่ง : Nasyriq, Mohd Syamsul
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2393542
EBSCO
4. ISBN : 9789811502484
ชื่อเรื่อง : Battery Management Algorithm for Electric Vehicles
ชื่อผู้แต่ง : Xiong, Rui
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2255948
EBSCO
5. ISBN : 9783030267063
ชื่อเรื่อง : Wireless Power Transfer for Electric Vehicles: Foundations and Design Approach
ชื่อผู้แต่ง : Triviño-Cabrera, Alicia.
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2253734
EBSCO
6. ISBN : 9781000765571
ชื่อเรื่อง : Digital Signal Processing
ชื่อผู้แต่ง : Samir I. Abood
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2274513
EBSCO
7. ISBN : 9781000024326
ชื่อเรื่อง : Design of Analog Multipliers with Operational Amplifiers
ชื่อผู้แต่ง : Selvam, K. C.
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2091986
EBSCO
8. ISBN : 9780081028858
ชื่อเรื่อง : Electric Drives and Electromechanical Systems
ชื่อผู้แต่ง : Crowder, Richard M.
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2118674
EBSCO
9. ISBN : 9781119598978
ชื่อเรื่อง : Electronic Circuits with MATLAB, PSpice, and Smith Chart
ชื่อผู้แต่ง : Yang, Wŏn-yŏng
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2323304
EBSCO
10. ISBN : 9783030388669
ชื่อเรื่อง : Bandwidth and Efficiency Enhancement in Radio Frequency Power Amplifiers for Wireless Transmitters
ชื่อผู้แต่ง : Karun Rawat
​URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2388305
EBSCO
11. ISBN : 9789811517815
ชื่อเรื่อง : Microgrid: Operation, Control, Monitoring and Protection
ชื่อผู้แต่ง : 

Papia Ray
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2359924

EBSCO
12. ISBN : 9780128112540
ชื่อเรื่อง : Simulation of Power System with Renewables
ชื่อผู้แต่ง : 

Kunjumuhammed, Linash.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1844951

EBSCO
13. ISBN :  9781681736051
ชื่อเรื่อง : Simulation of Power System with Renewables
ชื่อผู้แต่ง : Kunjumuhammed, Linash.
URL :  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1844951
EBSCO
14. ISBN : 9781119566618
ชื่อเรื่อง : High Voltage Direct Current Transmission
ชื่อผู้แต่ง : High Voltage Direct Current Transmission
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2182400
EBSCO
15. ISBN : 9781119433699
ชื่อเรื่อง : Power System Control and Stability
ชื่อผู้แต่ง : Vittal, Vijay.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2267611
EBSCO
16. ISBN : 9781119236283
ชื่อเรื่อง : 5G Technology
ชื่อผู้แต่ง : Holma, Harri.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2323303
EBSCO
17. ISBN : 9783030377861
ชื่อเรื่อง :  Power System Loads and Power System Stability
ชื่อผู้แต่ง : Yue Zhu
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2358580
EBSCO
18. ISBN : 9781951527570
ชื่อเรื่อง : Core Concepts of Project Management
ชื่อผู้แต่ง : David L. Olson
URL :  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2384751
EBSCO
19. ISBN : 9783828872301
ชื่อเรื่อง : Enterprise & Business Management
ชื่อผู้แต่ง : Alptekin Erkollar
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2369182
EBSCO
20. ISBN : 9781785272370
ชื่อเรื่อง : Human Resource Policy
ชื่อผู้แต่ง : Fazey, Mike.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2366095
EBSCO
21. ISBN : 9783030304218
ชื่อเรื่อง : Sustainable Innovation
ชื่อผู้แต่ง : Arora, Anshu Saxena.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2318863
EBSCO
22. ISBN : 9783030289607
ชื่อเรื่อง : Design Thinking Research
ชื่อผู้แต่ง : Meinel, Christoph
URL :  
EBSCO
23. ISBN : 9780429769276
ชื่อเรื่อง : The Intelligent Organisation
ชื่อผู้แต่ง : Beckford, John
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2258671
EBSCO
24. ISBN : 9781000004854
ชื่อเรื่อง : The Leadership Roadmap
ชื่อผู้แต่ง : Baumgardner, Dwane
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2142802
EBSCO
25. ISBN : 9781547401567
ชื่อเรื่อง : Big Data Analytics Methods
ชื่อผู้แต่ง : Ghavami, Peter K.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2333425
EBSCO
26. ISBN : 9789811508257
ชื่อเรื่อง : Social Media Communication Data for Recovery
ชื่อผู้แต่ง : Shibuya, Yuya.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2317793
EBSCO
27. ISBN : 9780429878701
ชื่อเรื่อง : Computing Predictive Analytics, Business Intelligence, and Economics
ชื่อผู้แต่ง : Nourani, Cyrus F.
URL :  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2028014
EBSCO
28. ISBN : 9783035615111
ชื่อเรื่อง : Dense + Green Cities
ชื่อผู้แต่ง : Thomas Schröpfer
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2366049
EBSCO
29. ISBN : 9789811510632
ชื่อเรื่อง : Green Buildings and Sustainable Engineering
ชื่อผู้แต่ง : Harald Drück
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2370162
EBSCO
30. ISBN : 9780691199948
ชื่อเรื่อง : Hot Molecules, Cold Electrons
ชื่อผู้แต่ง : Paul J. Nahin
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2254618
EBSCO
31. ISBN : 9781000537185
ชื่อเรื่อง : Green Extraction and Valorization of By-Products From Food Processing
ชื่อผู้แต่ง : Barba, Francisco
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2142228
EBSCO
32. ISBN :  9781788016155
ชื่อเรื่อง : Handbook of Food Structure Development
ชื่อผู้แต่ง : 

Spyropoulos, Fotis
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2294685

EBSCO
33. ISBN : 9781119357100
ชื่อเรื่อง : The Chemical Biology of Plant Biostimulants
ชื่อผู้แต่ง : Geelen, Danny
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2370036
EBSCO
34. ISBN : 9783030325343
ชื่อเรื่อง : Reference Materials in Measurement and Technology
ชื่อผู้แต่ง : Sergei V. Medvedevskikh
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2345156
EBSCO
35. ISBN : 9781789206197
ชื่อเรื่อง : Management and Morality
ชื่อผู้แต่ง : Henningsen, Erik
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2162512
EBSCO
36. ISBN : 9781799818090
ชื่อเรื่อง : Recent Social, Environmental, and Cultural Issues in East Asian Societies
ชื่อผู้แต่ง : Mervio, Mika Markus
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2268864
EBSCO
37. ISBN : 9781119108627
ชื่อเรื่อง : Small Animal Dermatology for Technicians and Nurses
ชื่อผู้แต่ง : Horne, Kim
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2267604
EBSCO
38. ISBN : 9789351244196
ชื่อเรื่อง : Biotechnology in Animal Health and Production
ชื่อผู้แต่ง : Jindal, S.K.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1103180
EBSCO
39. ISBN : 9780429603655
ชื่อเรื่อง : Handbook of Algal Technologies and Phytochemicals
ชื่อผู้แต่ง : Ravishankar, Gokare A.
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2091988
EBSCO
40. ISBN : 9780429637605
ชื่อเรื่อง : Field Methods in Marine Science
ชื่อผู้แต่ง : Scott Milroy
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2335167
EBSCO
41. ISBN : 9789811437250
ชื่อเรื่อง : Monitoring Artificial Materials and Microbes in Marine Ecosystems: Interactions and Assessment Methods: Interactions and Assessment Methods
ชื่อผู้แต่ง : Toshiyuki Takahashi
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2391045
EBSCO
42. ISBN : 9781466674202
ชื่อเรื่อง : International Business Ethics and Growth Opportunities; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781466674202/GVRL?u=thrmutsv
GALE
43. ISBN : 9781642652888
ชื่อเรื่อง : Leadership; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781642652888/GVRL?u=thrmutsv
GALE
44. ISBN : 9781532172380
ชื่อเรื่อง : Making Smart Money Choices; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781532172380/GVRL?u=thrmutsv
GALE
45. ISBN : 9781508188506
ชื่อเรื่อง : Managing Bank Accounts and Investments; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781508188506/GVRL?u=thrmutsv
GALE
46. ISBN : 9781538302729
ชื่อเรื่อง : Money; Banking; and Finance; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781538302729/GVRL?u=thrmutsv
GALE
47. ISBN : 9780768942187
ชื่อเรื่อง : Peterson's® Graduate Programs in Business; Education; Information Studies; Law & Social Work 2018; ed. 52; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9780768942187/GVRL?u=thrmutsv
GALE
48. ISBN : 9780766082953
ชื่อเรื่อง : Solar Energy; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9780766082953/GVRL?u=thrmutsv
GALE
49. ISBN : 9780128116630
ชื่อเรื่อง : Solar Heating and Cooling Systems; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9780128116630/GVRL?u=thrmutsv
GALE
50. ISBN : 9780128034491
ชื่อเรื่อง : Storing Energy; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9780128034491/GVRL?u=thrmutsv
GALE
51. ISBN : 9780081010051
ชื่อเรื่อง : Teaching Information Literacy in Higher Education; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9780081010051/GVRL?u=thrmutsv
GALE
52. ISBN : 9781532172359
ชื่อเรื่อง : The Cost of College; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781532172359/GVRL?u=thrmutsv
GALE
53. ISBN : 9780081004487
ชื่อเรื่อง : The Performance of Concentrated Solar Power (CSP) Systems; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9780081004487/GVRL?u=thrmutsv
GALE
54. ISBN : 9781626565630
ชื่อเรื่อง : The Positive Organization; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781626565630/GVRL?u=thrmutsv
GALE
55. ISBN : 9781538206874
ชื่อเรื่อง : The Science of the Brain; ed. ; v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781538206874/GVRL?u=thrmutsv
GALE
56. ISBN : 9781508154907
ชื่อเรื่อง : Understanding Coding with JavaScript, ed. , v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781508154907/GVRL?u=thrmutsv
GALE
57. ISBN : 9781508154877
ชื่อเรื่อง : What Is HTML Code?, ed. , v.
URL : https://link.gale.com/apps/pub/9781508154877/GVRL?u=thrmutsv
GALE
58. ISBN : 9780429443244
ชื่อเรื่อง : Statistics for Business
ผู้แต่ง : Mariappan , Perumal
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429443244
New  Knowledge
59. ISBN : 9780429298103
ชื่อเรื่อง : Social Innovation
ผู้แต่ง : Cheah , Sarah Lai-Yin
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429298103
New  Knowledge
60. ISBN : 9781315739595
ชื่อเรื่อง : Local Consumption and Global Environmental Impacts
ผู้แต่ง : Feng , Kuishuang
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9781315739595
New  Knowledge
61. ISBN : 9780429464997
ชื่อเรื่อง : Automotive Innovation
ผู้แต่ง : Hossay , Patrick
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429464997
New  Knowledge
62. ISBN : 9780429029653
ชื่อเรื่อง : Modeling and Control of AC Machine using MATLAB®/SIMULINK
ผู้แต่ง : Boufadene , Mourad
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429029653
New  Knowledge
63. ISBN : 9781351747622
ชื่อเรื่อง : Water for Food Security, Nutrition and Social Justice
ผู้แต่ง : Mehta , Lyla
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9781351747622
New  Knowledge
64. ISBN : 9780429195259
ชื่อเรื่อง : Fish Diseases and Medicine
ผู้แต่ง : Smith , Stephen A.
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429195259
New  Knowledge
65. ISBN : 9780429424588
ชื่อเรื่อง : Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System
ผู้แต่ง : Denoix , Jean-Marie
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429424588
New  Knowledge
66. ISBN : 9781315222028
ชื่อเรื่อง : AC Power Systems Handbook
ผู้แต่ง : Whitaker , Jerry C.
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9781315222028
New  Knowledge
67. ISBN : 9780429466342
ชื่อเรื่อง : 5G Mobile Communications
ผู้แต่ง : Asif , Saad
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429466342
New  Knowledge
68. ISBN : 9780429291388
ชื่อเรื่อง : Fiber Optic Communications
ผู้แต่ง : Green , Lynne D.
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429291388
New  Knowledge
69. ISBN : 9781315119441
ชื่อเรื่อง : Marine Macro- and Microalgae
ผู้แต่ง : Malcata , F. Xavier
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9781315119441
New  Knowledge
70. ISBN : 9780429026379
ชื่อเรื่อง : Oceanography and Marine Biology
ผู้แต่ง : Hawkins , S. J.
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9780429026379
New  Knowledge
71. ISBN : 9781351071918
ชื่อเรื่อง : Estuarine and Marine Bivalve Mollusk Culture
ผู้แต่ง : Menzel , Winston
URL : https://www.taylorfrancis.com/books/9781351071918
New  Knowledge