ขยายพื้นที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

งานวิทยบริการและสารสนเทศ  ได้ขยายพื้นที่ให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ใช้บริการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 และ 2  และยังบริการ  Print  งาน  ให้กับสมาชิกงานวิทยบริการและสารสนเทศ  จำนวน  100  แผ่น/ 1 ภาคการศึกษา  แต่สมาชิกต้องนำมากระดาษมาเอง   มีบริการ  Print  สี /ขาวดำ   สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ได้ที่ http://print.arit.rmutsv.ac.th/print/