การจองหนังสือด้วยตนเองผ่านเว็บ OPAC

ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมทรัพยากรห้องสมุดที่ผู้ใช้ท่านอื่นขอยืมไป โดยทรัพยากรที่สืบค้นได้มี  สถานะเป็น “มีผู้ยืมกำหนดส่ง” 
 

ในฐานข้อมูล OPAC  ผู้ใช้บริการสามารถ “จอง” ทรัพยากรที่ต้องการยืมได้ตามขั้นตอน