เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชใงคลอีสาน  ได้จัดทำวารสาร  มทร.อีสาน  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน   โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ  บทความวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ  โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา  และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร  นักวิจัย  และบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว  สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร  มทร.อีสาน  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทางเว็บไซต์   https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป