เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้จัดทำวารสาร  มทร.อีสาน  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นวารสารราย 4  เดือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ  บทความวิจัย  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ  โดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์  และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร  นักวิจัย  และบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร   สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร  มทร.อีสาน  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป