ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อหนังสือเพื้อจัดซื้อเข้าห้องสมุด

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยเสนอผ่าน URL : 
https://www.facebook.com/libRMUTSV/
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดซื้อ  งานวิทยบริการและสารสนเทศ  โทร.074-317100 ต่อ 1163