บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Digital Collection

     ด้วย  บริษัท  บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  มีความยินดีขอแจ้งเปิดการทดลองใช้ฐานข้อมูล  ASME  Digital  Collection  ของสำนักพิมพ์  ASME  ประเทศสหัฐอเมริกา  ซึ่งประกอบด้วยวารสารวิชาการ  จำนวน  30  ชื่อเรื่อง  ซึ่งครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ฯ โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 1 เดือน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL :  https://asmedigitalcollection.asme.org/