ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ขอใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรในระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 ณ อาคารภายในบริเวณมหาวิทยาลัย นั้น 
ในส่วนงานวิทยบริการและสารสนเทศ    งดบริการในวันที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.00 น. - 14.00 น.  หลังจากนั้นเปิดให้บริการตามปกติค่ะ