ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ด้วยงานวิทยบริการและสารสนเทศ  ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  ระหว่างวันที่  14 - 18  ธันวาคม  2563  พบกับกิจกรรมมากมาย  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับโควต้าพริ้นฟรีเพิ่มอีก  50  แผ่น  และร่วมคัดเลือกทรัพยากรห้องสมุด  บริการรับคืนหนังสือ - ยืมต่อนอกสถานที่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรรมสามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลากล่าว