ยืมต่อออนไลน์

          สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมต่อหนังสือ Online ด้วยตนเองหรือสามารถยืมต่อที่เคาร์เตอร์บริการชั้น 1 ได้ ในการยืมต่อหนังสือ Online จำเป็นต้องใช้ user และ password ในการเข้าใช้งาน 
*เงื่อนไขการยืมต่อ

  1. อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  ที่ต้องการยืมหนังสือ  Online   สามารถเข้าใช้งานโดย  Login  &  Password  ด้วย  รหัส e-Passport  
  2. สามารถยืมต่อ  Online  ด้วยตนเองในระบบได้  1  ครั้ง
  3. จะสามารถยืมต่อได้อีกครั้งจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดก่อน
  4. ในกรณีที่หนังสือที่จะยืมต่อมี การจอง ต้องให้สิทธิ การจอง ก่อน

โดยสามารถใช้งานได้ที่   http://opac.rmutsv.ac.th/member/Login.aspx