5 ขั้นตอนก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด ช่วงโควิด - 19

แจ้งอาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่าลืมปฏิบัติตาม 
                                         ด้วยรักและห่วงใยจากห้องสมุด  มทร.ศรีวิชัย