งานวิทยบริการและสารสนเทศขยายเวลาส่งคืนหนังสือ

งานวิทยบริการและสารสนเทศ  ขยายเวลาคืนหนังสือ
เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ  ได้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  งานวิทยบริการและสารสนเทศ  ได้ขยายเวลาส่งคืนหนังสือโดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่  5 - 31  มกราคม  2564  ให้อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษานำหนังสือมาคืนในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564   

หมายเหตุ
          อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาที่มีหนังสือกำหนดส่งก่อนวันที่  5  มกราคม  2564  (งานวิทยบริการและสารสนเทศคิดค่าปรับตามปกติค่ะ)