3 Step การเข้าถึงคลังสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คลังสารสนเทศ  เป็นแหล่งสนับสนุนการเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นผลงานทางวิชาการที่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้  3  ขั้นตอน

https://www.repository.rmutsv.ac.th/