มาตรการป้องกัน CODIV - 19 ของงานวิทยบริการและสารสนเทศ

อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าใช้บริการงานวิทยบริการและสารสนเทศ ต้องปฏิบัติดังนี้