ขอเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์  
     ในการนี้กองบรรณาธิการวารสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้แจ้งการเผยแพร่วารสาร  มทร.อีสาน  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่  7  ฉบับที่  2  (กรกฎาคม - ธันวาคม  2563)  ISSN  2672-9342 (Online)  ทางเว็บไซต์  http://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/