เผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 18 แบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

  ด้วย  ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ได้มอบวารสารหาดใหญ่วิชาการ  ปีที่  18  ฉบับที่  2  (กรกฎาคม-ธันวาคม  2563)  ทางเว็บไซต์   https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/archive