บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

OPAC เป็นคำที่เรียกย่อมาจาก Online Public Access Catalog  หมายถึง เครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการนั้นจัดเก็บอยู่ที่ใด  อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ต้องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ