ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อะไรบ้าง
เข้าใช้งานได้ที่นี่เลย URL : http://lib.rmutsv.ac.th/site/node/11  สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อมต่อ VPN