ภาพบรรยากาศ Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่  24  สิงหาคม  2564  งานวิทยบริการและสารสนเทศ  ได้จัดกิจกิรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่  ผ่านระบบ  Zoom  Cloud  Meeting  มีนักศึกษาหลายคณะเข้าร่วมฟัง