สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา

ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับ สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563