ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็อกทรอนิกส์ (e-book) เข้าห้องสมุด

        ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) เข้าห้องสมุด  เพื่อให้การดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน หนังสือตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและมีปริมาณที่เพียงพอ  ดังนั้นห้องสมุด  จึงขอให้อาจารย์ส่งรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการในห้องสมุด ได้ที่  https://elib.rmutsv.ac.th/login